Oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov na XIII. mimoriadny snem SRZ

Oznamujeme členom našej MO, že v prípade záujmu zúčastniť sa XIII. mimoriadneho snemu SRZ, je potrebné podať návrh osobne alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu našej MO do 22.10.2019. Návrh kandidáta musí obsahovať náležitosti uvedené v článku IV. bod 5 a 6 Volebného poriadku SRZ a musí byť podaný na tlačive vzoru návrhu kandidáta. (tlačivo na stiahnutie). V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23.11.2019 v Žiline s nasledujúcim programom: 1.) Odvolanie tajomníka SRZ, 2.) Novela Stanov SRZ, 3.) Voľby tajomníka SRZ.

Kľúčové slová: ,Zanechajte komentár