Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

13. januára 2023 | Oznamy | Napíš komentár |

  1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
  2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
  6. dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami na hrádzu VN Remeniny a poľnú cestu nad hrádzou po ľavej strane VN

Upozornenie!
Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č 216/2018 Z.z. a vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

Zarybnenie: VN Remeniny

22. septembra 2022 | Oznamy | Napíš komentár |

MO SRZ v Hanušovciach oznamuje svojím členom že bolo prevedené zarybnenie rybníka v Remeninách:

1.) dňa 19. septembra 2022 pstruhom dúhovým o váhe 350 kg. (pstruh Pd2 a výber)
2.) dňa 24. septembra 2022 bude prevedené zarybnenie kaprom rybničným K3 o váhe 1.000 kg

Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Súťaže v LRU (2022)

23. mája 2022 | Oznamy | Napíš komentár |

Začiatkom mája 2022 prebehli súťaže v LRU. Fotografie nájdete vo fotogalérii, výsledky nájdete v menu Súťaže & brigády.

Výročná členská schôdza 2022

19. marca 2022 | Oznamy | Komentáre (1) |

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022 o 13.30 hodine v galérií Mestského kultúrneho strediska v malom kaštieli v Hanušovciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií : mandátová, návrhová
3. volebná komisia.
4. Správa o činnosti výboru za rok 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
8. Voľba členov výboru na roky 2022 – 2026 a kontrolnej komisie
9. Voľba kandidátov a náhradníkov na XIV. Snem SRZ
10. Plán hlavných úloh na rok 2022
11. Udelenie vyznamenaní na rok
12. Diskusia a rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Vydávanie povolení na rybolov 2022

7. marca 2022 | Oznamy | Napíš komentár |

Výbor MO SRZ v Hanušovciach týmto oznamuje svojím členom, že vydávanie povolení na rybolov od 13. marca 2022 sa bude realizovať v plánovaných termínoch uvedených v Spravodaji 2022 a to nasledovne:
  • 13. 3. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 08. 4. 2022 v piatok o 17:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 10. 4. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 22. 5. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
Výbor MO SRZ v Hanušovciach