Posts Tagged ‘Výročna členská schôdza’

Výročná členská schôdza 2023

piatok, január 13th, 2023

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. marca 2023 o 14,00 hodine v Bystrom v Svadobke.

Výročná členská schôdza 2022

sobota, marec 19th, 2022

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022 o 13.30 hodine v galérií Mestského kultúrneho strediska v malom kaštieli v Hanušovciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií : mandátová, návrhová
3. volebná komisia.
4. Správa o činnosti výboru za rok 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
8. Voľba členov výboru na roky 2022 – 2026 a kontrolnej komisie
9. Voľba kandidátov a náhradníkov na XIV. Snem SRZ
10. Plán hlavných úloh na rok 2022
11. Udelenie vyznamenaní na rok
12. Diskusia a rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Výročná členská schôdza

streda, september 1st, 2021

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 10. septembra 2021 o 17:00 hod. v Malom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

Program výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.9.2021:

1. Zahájenie a privítanie hostí.
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2020.
4. Správa o finančnom hospodárení v roku 2020.
5. Návrh na rozpočet pre rok 2021.
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020.
7. Plán hlavných úloh na rok 2021.
8. Odovzdanie vyznamenaní.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.

Pripomíname!!! Povinné nosenie rúška v interiéri.

Výročná členská schôdza

piatok, február 28th, 2020

Všetkých členov MO SRZ Hanušovce nad Topľou pozývame na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2020 o 14.00 hod. v Bystrom v Svadobke.

Oznam o konaní mimoriadnej VČS

utorok, október 15th, 2019

Oznamujeme členom našej MO, že mimoriadna členská schôdza sa bude konať dňa 25.10.2019 o 19:00 v budove Mestského úradu Hanušovce nad Topľou.

Program schôdze: Voľba dvoch delegátov a jedného náhradníka XIII. mimoriadneho snemu SRZ.

V súlade s § 20 ods. 2 Stanov SRZ Sekretariát Rady SRZ oznamuje zvolanie XIII. Snemu SRZ – mimoriadneho na 23.11.2019 v Žiline s nasledujúcim programom:

  • Odvolanie tajomníka SRZ
  • Novela Stanov SRZ
  • Voľby tajomníka SRZ