Pripomíname základné povinné vybavenie rybára

  1. povinná výbava: meradlo, podberák, uvoľňovač háčikov
  2. pri love je potrebné mať pri sebe platné doklady: členský preukaz s fotografiou, povolenie na rybolov, rybársky lístok
  3. záznam o úlovkoch odovzdať do 15. januára nasledujúceho roka správne vyplnený
  4. počas lovu po zotmení (hodina po západe slnka) nezabudnúť na osvetlenie miesta lovu
  5. pred začatím lovu zapísať dátum a číslo revíru do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch
  6. dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami na hrádzu VN Remeniny a poľnú cestu nad hrádzou po ľavej strane VN

Upozornenie!
Upozorňujeme na časté porušovanie § 14 písm. d Zákona č. 216/2018 Z.z. – ukončenie lovu bez vyškrtnutia kolónok a začatie lovu bez zapísania dátumu a čísla revíru pri nepretržitom rybolove.

Disciplinárne stíhaní členovia sa musia podrobiť overeniu vedomostí zo Zák.č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky č. 381/2018 Z..z. pred skúšobnou komisiou.

V Hanušovciach nad Topľou: 31.decembra 2023

Kľúčové slová:Zanechajte komentár