Archive for the ‘Oznamy’ Category

Súťaže v LRU

pondelok, máj 23rd, 2022

Začiatkom mája 2022 prebehli súťaže v LRU. Fotografie nájdete vo fotogalérii, výsledky nájdete v menu Súťaže & brigády.

Výročná členská schôdza 2022

sobota, marec 19th, 2022

Miestna organizácia SRZ v Hanušovciach týmto srdečne pozýva všetkých svojich členov na výročnú členskú chôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3. apríla 2022 o 13.30 hodine v galérií Mestského kultúrneho strediska v malom kaštieli v Hanušovciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie pracovného predsedníctva a pracovných komisií : mandátová, návrhová
3. volebná komisia.
4. Správa o činnosti výboru za rok 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Návrh rozpočtu na rok 2022
7. Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2021
8. Voľba členov výboru na roky 2022 – 2026 a kontrolnej komisie
9. Voľba kandidátov a náhradníkov na XIV. Snem SRZ
10. Plán hlavných úloh na rok 2022
11. Udelenie vyznamenaní na rok
12. Diskusia a rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Vydávanie povolení na rybolov 2022

pondelok, marec 7th, 2022

Výbor MO SRZ v Hanušovciach týmto oznamuje svojím členom, že vydávanie povolení na rybolov od 13. marca 2022 sa bude realizovať v plánovaných termínoch uvedených v Spravodaji 2022 a to nasledovne:
  • 13. 3. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 08. 4. 2022 v piatok o 17:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 10. 4. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
  • 22. 5. 2022 v nedeľu o 13:30 hod v budove MsÚ v Hanušovciach
Výbor MO SRZ v Hanušovciach

Vydávanie povolení na rybolov v roku 2022

štvrtok, január 20th, 2022

MIMORIADNY OZNAM!
Kvôli karanténe členov výboru MO SRZ Hanušovce bude od 23.1.2022 až do odvolania zrušený výdaj povolení na rybolov v stanovených termínoch.

Mimoriadny výdaj povolení bude prebiehať nasledovne:

  • úhrada príslušnej finančnej čiastky na bankový účet organizácie
  • (k cene povolenia na rybolov nezabudnite pripočítať poštovné a balné – 2 €)
  • odoslanie požadovaných dokladov do 7 dní od obdržania platby na účet organizácie

Ospravedlňujeme sa
karanténa vypukla 22.1.2022

 

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení formou úhrady na účet a prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný tiež.

POZOR! Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Číslo účtu: SK33 0900 0000 0001 0789 2897

Slovenský rybársky zväz, MO SRZ Hanušovce nad Topľou
Záhradná 165/6, 094 31 Hanušovce nad Topľou

MO SRZ Hanušovce nad Topľou po obdŕžaní potrebnej finančnej čiastky podľa uvedeného cenníka, zašle najneskôr do siedmych dní členovi na jeho adresu požadované doklady:
– členskú známku (každý člen je povinný známku nalepiť do členského preukazu sám),
– štátny rybársky lístok,
– povolenie na rybolov.

V prípade zadávania platby cez internet banking je potrebné uviesť do kolónky informácia pre prijímateľa: meno a priezvisko rybára, aké povolenie žiada, či miestne, zväzové, štátny rybársky lístok a číslo telefónu pre prípadne doplňujúce vysvetlenia.

Cenník povolení na rybolov pre rok 2022
K cene povoleniek treba pripočítať 2 € na poštovné a balné.

Prípadné otázky na nejasnosti zasielajte na email: srzhanusovce@gmail.com alebo volajte na tel. číslo 0907 343 843

Oznámenie

štvrtok, december 30th, 2021

Výdaj povolení na rybolov na rok 2022 bude prebiehať v stanovených termínoch za dodržania platných opatrení vlády SR, ktoré budú platiť v danom termíne výdaja. Predaj povolení prostredníctvom Slovenskej pošty, bude možný iba v prípade, že budú zrušené stanovené termíny alebo vo výnimočných prípadoch – spôsob vydávania bude zverejnený na web stránke.

Zmena výšky poplatku za poštovné a balné na 2 €.

Konanie ostatných hromadných akcií (členská schôdza, súťaže, brigády….) bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a opatrení vlády SR, nariadení hlavného hygienika SR a usmernení RADY SRZ.

Informácie o vydávaní povolení a konaní akcií budú včas zverejnené na tejto stránke.